Köp & Garantivillkor

Allmänna köpvillkor

RF Offertförslag

RF offertförslag är giltigt i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer och slutförsäljning.

Godkännande av order

RF skickar alltid offertförslag på Din förfrågan. Du får offertförslaget via e-post eller brev, med information om de mått Du har frågat efter. Vanligen medföljer även en PDF-fil med mått och antal fönster. Det är Du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. Det är RF som är ansvarig för att måtten stämmer om RF monterar beställda fönster.

Betalningsvillkor

RF har betalningsvillkor 10 dagar netto utan faktureringsavgift.

En handpenning på 50 % av beloppet inkl. moms eller bankgaranti gäller för samtliga beställningar. Kontrollera orderbekräftelsen noggrant så att alla uppgifter stämmer och underteckna. Betala via bankgiro och ange ditt ordernummer, som finns på undertecknad orderbekräftelse. Efter betalningen registrerats eller insättningskvitto skickats sker beställning.

Vid leverans av fönster skall kund betala hela kostnaden senast tio dagar efter mottagande.

Montagekostnader tillkommer enligt offertförslag när slutbesiktningen är klar.

Du kan få ytterligare rabatt på Din order.

Om du väljer förskottsbetalning 100% på fönsterbeställning får du 5 % rabatt på din order.

Tala om att Du väljer förskottsbetalning 50% eller 100% för vår personal, samt skicka ett e-post när Du har betalt in förskottsbeloppet på REKPOL bankgiro 5433-5351, märk betalningen med Ditt namn och adress.

Vi vill att Du uppger personnummer/organisationsnummer i samband med beställningen för att vi ska kunna göra en sedvanlig kreditprövning. Denna information behandlas konfidentiellt. Från faktureringsbeloppet dras den inbetalda handpenningen, dock redovisas självklart hela beloppet på fakturan. Betalar Du inte i rätt tid tillkommer dröjsmålsränta och lagstadgad kravavgift.

Fraktvillkor

RK meddelar kunden preliminär leveranstid i orderbekräftelsen samt mer specifikt 2-3 dagar innan leverans. Ändring av leveransvecka kan ske, leveransen kan bli kortare eller längre. RF meddelar kunden ev. ändring av leveranstid så fort denna information framkommit. Kunden förbinder sig att ta emot varorna då transporten anländer. RF anger kundens telefonnummer till speditören så att speditören kan avisera preliminär tid för avlastning, RF avsäger sig allt ansvar gällande speditörens leveransprecision eller kommunikation med kunden. Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid mottagandet av leveransen. Detta för att leveransen skall kunna kontrolleras och signeras. Om frakten anländer och kunden inte finns på plats kommer godset transporteras vidare till närmaste terminal, varefter kunden ansvarar för avhämtning från terminal alternativt själv bekostar frakt från terminal. Kunden är i detta fall ansvarig för att bekosta uppkomna merkostnader i form av frakt från kund till terminal samt eventuell terminalhyra.

Reklamationsvillkor

För att reklamation skall gälla gäller följande:
Skulle leveransskador upptäckas skall skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln alternativt på följesedeln vid hämtning av varorna. Dessutom skall fotografering av skadorna göras. Om det gäller repor i PVC produkter skall fotona tas även innan skyddsfolien avlägsnats. Om antalet levererade varor avviker från antalet beställda måste även detta noteras på fraktsedeln. Reklamationsanspråk måste göras senast 2 dagar efter varorna mottagits. Skador som ej har kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar.

Efter det godtas inga skadeanmälningar.

Felaktiga varor måste förvaras torrt, helst under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd.

Montering

Funktionaliteten på Ditt fönster består till 50 % på vår tillverkning och till 50 % på monteringen av ditt nya fönster. Därför är det oerhört viktigt att det monteras rätt. Vi rekommenderar att det är RF eller en annan riktig fackman som monterar ditt nya fönster. Då ditt nya fönster ska fungera klanderfritt i många år och som Du blir nöjd med. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra PVC fönster, annars finns risk för att tejpen färgar av sig.

Ångerrätt

Eftersom fönster och dörrar är speciellt tillverkade för din räkning finns ingen ångerrätt. Kontrollera orderbekräftelsen sa att allt stämmer och meddela oss eventuella fel omgående, senast inom 2 dagar.

Personuppgifter

Vi använder Dina personuppgifter enligt GDPR för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Dig. Vi kommer att göra en kreditprövning i samband med Din beställning. För att kunna uppnå detta kan Dina uppgifter behöva samköras med andra register. Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.

Det är viktigt för oss att Du är nöjd som kund hos oss. Hör av Dig om Du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.

Allmänna garantivillkor

 1. Rättigheter som följer av garantin är ovillkorligt förenade med äganderätt och inträder då alla avgifter för den levererade varan och den tillhandahållna monteringstjänsten är till fullo betalda.
 2. Säljaren garanterar en hög kvalitet på varor och tjänster samt att de motsvarar lämpliga standarder och toleranser som gäller för denna typ av varor eller tjänster.
 3. För dolda fel på varor, som inte var möjliga att upptäcka vid mottagandet av varan, gäller följande garantier:
  1. 5 år för varaktighet och beständighet hos vita profiler gjorda av PVC
  2. 5 år för varaktighet och beständighet hos färgade profiler gjorda av PVC
  3. 5 år för varaktighet och beständighet hos konstruktioner gjorda av aluminiumprofiler
  4. 5 år för täthet (vattentäthet) hos förseglade rutor
  5. 5 år för varaktighet och beständighet hos beslag
  6. 5 år för övriga varor och monteringstjänster
 4. Garantin börjar gälla från och med mottagandet. Alla rättigheter som följer av garantin uppstår dock och kan verkställas först efter att hela avgiftsbeloppet betalas av Köparen. Om mottagandet av vara eller tjänst inte skett inom den ursprungliga tidsfristen till följd av orsaker som ligger på Köparens sida antar man att garantitiden börjar löpa den dag då mottagandet borde ha skett.
 5. Garanti för varor omfattar inte:
  1. Naturlig förslitning
  2. Mekaniska skador
  3. Skador som orsakats till följd av olämplig användning eller drift eller olämpligt underhåll eller brist på underhåll
  4. Säljarens varor som monterats på ett olämpligt sätt
 6. Inom ramen för garantin för levererade varor och utförda monteringstjänster är Säljaren förpliktigad att utföra garantireparationer inom kortast möjliga tidsfrist och inte senare än efter 6 veckor såvida inte parterna bestämmer annat.
 7. Anmälan av varans dolda fel samt upptäckta monteringsfel ska inlämnas skriftligen ofördröjligen efter att de upptäckts hos Säljarens lämpliga lokala kontor. I anmälan ska man på ett entydigt sätt ange vad reklamationen avser samt typ av fel, annars kan felet eventuellt inte medges yrkande i framtiden.
 8. Inom ramen för garantin kan Säljaren välja ett av följande sätt att fullgöra sina förpliktelser som följer av garantin:
  1. Reparera den reklamerade varan eller tjänst
  2. Byta den reklamerade varan
  3. Tilldela en rabatt som objektivt motsvarar det konstaterade felet och den minskning av användningsvärde som felet innebär. Några andra möjligheter för garantihantering än de som angivits ovan utesluts.
 9. Säljaren är förpliktigad att besvara reklamationsanmälan inom 14 dagar.
 10. Säljaren svarar inte för eventuella skador som uppstått till följd av fel, reparationer eller byte inom ramen för garantin som gjorts enligt byggregler.